COVID-19 HELPLINE (CORONA VIRUS DETAILS CENTERS INDIA)

States

01.Andhra Pradesh0866-2410978
02.Arunachal Pradesh9436055743
03.Assam6913347770
04.Bihar104
05.Chhattisgarh077122-35091
06.Goa104
07.Gujarat104
08.Haryana8558893911
09.Himachal Pradesh104
10.Jharkhand104
11.Karnataka104
12.Kerala0471-2552056
13.Madhya Pradesh0755-2527177
14.Maharashtra020-26127394
15.Manipur03852411668
16.Meghalaya108
17.Mizoram102
18.Nagaland7005539653
19.Odisha9439994859
20.Punjab104
21.Rajasthan0141-2225624
22.Sikkim104
23.Tamil Nadu044-29510500
24.Telangana104
25.Tripura0381-2315879
26.Uttarakhand104
27.Uttar Pradesh18001805145
28.West Bengal03323412600

Union Territory

A.Andaman & Nicobar Islands03192-232102
B.Chandigarh9779558282
C.Dadra & Nagar Haveli104
D.Daman & Diu104
E.Delhi011-22307145
F.Jammu01912520982
G.Kashmir01942440283
H.Ladakh01982256462
I.Lakshadweep104
J.Puducherry104